การออกกำลังกายเพื่อป้องกันความตึงเครียดของคอ 1

“ การยกไหล่” เมื่อยืนไหล่ทั้งสองข้างจะถูกดึงเข้าหาหูโดยให้หัวไหล่ชี้ไปข้างหลังแล้วทิ้งอีกครั้ง ทำแบบฝึกหัดนี้ 15-20 ครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป