มะเร็งถุงน้ำดี: การทดสอบและวินิจฉัย

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัติการลำดับที่ 1

  • แกมมากลูตามิลทรานสเฟอเรส (gamma-GT, GGT)
  • อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส (AP)
  • Tumor marker CA 19-9 [มะเร็งท่อน้ำดี (CA 19-9 สูงขึ้นใน 55-80% ของราย)]