อะทาแคนด์ พลัส

Candesartan, candesartan cilexetil, angiotensin II receptor antagonists, hydrochlorothiazide, diuretic, antihypertensive, antihypertensiveAtacand PLUS® เป็นยาสำหรับรักษาความดันโลหิตสูง (hypertension) ในผู้ใหญ่ เป็นการเตรียมส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทั้งสองชนิด ได้แก่ candesartan และ hydrochlorothiazide Candesartan ขยายหลอดเลือดในขณะที่ hydrochlorothiazide มีผลในการระบายน้ำ ทั้งสองนำไปสู่การลดลงใน ... อะทาแคนด์ พลัส