ADH

การก่อตัวของ ADH: ADH ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าฮอร์โมน antidiuretic, adiuretin หรือ vasopressin เป็นฮอร์โมนเปปไทด์ ฮอร์โมนนี้ผลิตขึ้นร่วมกับโปรตีนพาหะนิวโรฟีซิน II ในนิวเคลียสพิเศษของมลรัฐไฮโปทาลามัส (นิวเคลียส supraopticus, นิวเคลียส paraventricularis) จากนั้นฮอร์โมนจะถูกเก็บไว้ในกลีบหลังของต่อมใต้สมองซึ่งจะถูกปล่อยออกมา … ADH