อีโป - อีริโทรโปเอติน

Erythropoietin (Epo) อยู่ในกลุ่มของฮอร์โมนไกลโคโปรตีนและผลิตในไต จากนั้นจะถูกส่งผ่านทางเลือดไปยังไขกระดูกแดง ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ ในทางการแพทย์ Epo ใช้ในภาวะไตวาย (ลดความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในเลือด) ตอนนี้สามารถผลิต Epo … อีโป - อีริโทรโปเอติน