Holter Monitor: เหตุผล ขั้นตอน ความสำคัญ

ECG ระยะยาว: ขั้นตอน

ฉันต้องพิจารณาอะไรบ้างกับ ECG ในระยะยาว

ECG ระยะยาว: การประเมิน

ECG ในระยะยาวมักเป็นการตรวจที่ไม่เป็นอันตราย บางครั้งเฉพาะบริเวณที่ติดอิเล็กโทรดเท่านั้นที่ทำให้เป็นสีแดง ดังนั้นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในระยะยาวจึงเป็นวิธีที่ดีในการชี้แจงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทุกชนิด (โดยเฉพาะอาการคล้ายอาการชัก) แต่ยังรวมถึงความสำเร็จของการรักษาที่เหมาะสม อาการเป็นลมที่ไม่ชัดเจน หรือการค้นพบที่ชัดเจนในการตรวจหัวใจอื่นๆ