Patellar Tip Syndrome - การออกกำลังกาย 1

การเคลื่อนไหว: วางตัวในท่านอนหงาย กระชับนิ้วเท้าและเข่าให้แน่นแล้วยืดออกอีกครั้ง อื่น ๆ ขา สามารถทำงานได้ทั้งแบบขนานหรือในทิศทางตรงกันข้าม

ส้นเท้ายังคงยึดติดกับพื้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวไฟล์ ขา ยกออกและทำมุมสลับกันและเหยียดออกจากท่านอนหงายกับขาอีกข้าง 3 x กับ 15 ซ้ำแต่ละครั้ง ทำแบบฝึกหัดต่อไป