Pflegestärkungsgesetz 3: มีอะไรอยู่ข้างใน!

Pflegestärkungsgesetz 3 (Care Strengthening Act 3) ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

พระราชบัญญัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพยาบาลฉบับที่ 3 (Pflegestärkungsgesetz III) ได้แนะนำกฎระเบียบและมาตรการใหม่ๆ มากมายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ที่ต้องการการดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้น

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานท้องถิ่น

จุดสนใจประการหนึ่งของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพยาบาลฉบับที่ 3 เกี่ยวข้องกับเทศบาล: เทศบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ที่ต้องการการดูแลพยาบาล เช่น ผ่านการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือการส่งเสริมความมุ่งมั่นโดยสมัครใจในการดูแลผู้สูงอายุ บทบาทของเทศบาลนี้จะขยายออกไปอีกโดยพระราชบัญญัติ Care Strengthening Act 3

ด้วยเหตุนี้ คณะทำงานของรัฐบาลกลางและรัฐจึงได้จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการประสานงานระหว่างบริการช่วยเหลือและดูแลใกล้บ้านและกองทุนประกันการดูแลระยะยาวเพิ่มเติม จุดมุ่งหมายคือการส่งเสริมและขยายบริการดูแลในท้องถิ่นในลักษณะที่ผู้คนที่ต้องการการดูแลสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ้านที่คุ้นเคยได้นานที่สุด

คำแนะนำของคณะทำงานของรัฐบาลกลางและรัฐ เช่น หน่วยงานท้องถิ่นควรมีบทบาทนำในการให้คำแนะนำการดูแล ตัวอย่างเช่น เทศบาลมากถึง 60 แห่งจะต้องจัดทำโครงการต้นแบบสำหรับคำแนะนำการดูแลเป็นระยะเวลาห้าปี ที่นั่นหน่วยงานท้องถิ่นสามารถให้คำแนะนำในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลได้