Rose Root (Rhodiola Rosea): สถานการณ์อุปทาน

Rhodiola rosea ถูกนำมาใช้ในอาหารมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะมัน ดัดแปลง ผลกระทบ ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุปทานในปัจจุบัน