Winter Cherry (Withania Somnifera): การโต้ตอบ

อ้างอิงจาก WHO (World สุขภาพ Organization) ข้อมูลการนำเข้าของ สลีปเบอร์รี่ อาจเพิ่มผลกระทบของ บาร์บิทูเรต และลดผลกระทบของ ยากล่อมประสาท และ clonazepam.