Trichomonads: การบำบัดด้วยยา

เป้าหมายการรักษา

  • การปรับปรุงอาการ
  • การกำจัดเชื้อโรค
  • การจัดการคู่ค้าเช่นคู่ค้าที่ติดเชื้อจะต้องอยู่และปฏิบัติต่อ (ต้องติดตามผู้ติดต่อเป็นเวลา 2 เดือน)

คำแนะนำการบำบัด